Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Wakacje tuż, tuż – w bajkowej krainie

Gminy Dom Kultury w Cycowie zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastycznym "Wakacje tuż, tuż – w bajkowej krainie".
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego.

Cele konkursu:
   1.Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
   2.Pobudzenie aktywności twórczej oraz zachęta do zgłębienia wiedzy o wszechświecie.
   3.Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

  Warunki uczestnictwa:
   1.Każdy uczestnik może zgłosić  1 pracę w dowolnej technice o formacie A-3.
   2.Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora.
   3.Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

Przebieg konkursu:
- termin składania prac do 18.05.2018 r. na adres:  GMINNY  DOM  KULTURY  W  CYCOWIE,  UL. CHEŁMSKA  4, 21-070 CYCÓW, tel. 82 567 76 20,
- komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac,
- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy) w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III SP, uczniowie klas IV – VII SP, uczniowie gimnazjów,
- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
- organizatorzy nie odsyłają prac, odbiór prac dnia 30.07.2018 r. Prace nieodebrane w terminie przechodzą na własność   organizatora,
- nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatora,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej oraz bezpłatnego
ich wykorzystywania w celach popularyzatorskich,
- zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych
z organizacją konkursu oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac,.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydawnictw reklamowych oraz publikacji w prasie, telewizji i internecie,
- organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych i wizerunku autorów prac (imię, nazwisko i nazwa szkoły).

Karta do pobrania

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia  8.06.2018 r. godz. 13.00 w Gminnym Domu Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4,  na którą serdecznie zapraszamy.