Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Konkurs "Wakacje tuż, tuż-morskie opowieści"

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego

Cele konkursu:

  1. 1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
  2. 2. Pobudzenie aktywności twórczej oraz zachęta do zgłębienia wiedzy marynistycznej.
  3. 3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

  1. 1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice o formacie A-3.
  2. 2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora.
  3. 3. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa.

Przebieg konkursu:

- termin składania prac do 20.05.2016 r. na adres: GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE, UL. CHEŁMSKA 4, 21-070 CYCÓW, tel. 82 567 76 20,

- komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac,

- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy) w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III SP, uczniowie klas IV – VI SP, uczniowie gimnazjów,

- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,

- organizatorzy nie odsyłają prac, odbiór prac dnia 30.07.2016 r. Nieodebrane w terminie prace przechodzą na własność  organizatora,

- nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatora,

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej oraz bezpłatnego ich wykorzystywania w celach popularyzatorskich.

- zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z organizacją konkursu oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydawnictw reklamowych oraz publikacji w prasie, telewizji i Internecie.

- udział uczestników konkursu, tj. laureatów, wyróżnionych, opiekunów, w imprezie podsumowującej wyniki konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem ich zgody na wykorzystanie wizerunku (podczas spotkania może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna).

 

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 10.06.2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4, na którą serdecznie zapraszamy.