Aktualności

Zapowiedzi warsztatów, wystaw, koncertów, konkursów i kiermaszy

Czytaj więcej...

Relacje

Opis wydarzeń mających miejsce w GDK w Cycowie

Czytaj więcej...

Ogłoszenia

Bieżące wiadomości związane z działalnością Domu Kultury

Czytaj więcej...

Archiwum

Artykuły, informacje i relacje wydarzeń z lat ubiegłych

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "W barwach jesieni - Jesień idzie przez park"

Gminny Dom Kultury w Cycowie zaprasza do udziału w V edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego „W barwach jesieni – jesień idzie przez park”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Łęczyńskiego.

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
2. Pobudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej zmianą pór roku.
3. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć.

Warunki uczestnictwa:

1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice, o formacie A-3 (praca nie może być przestrzenna).
2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami:   imię, nazwisko oraz wiek autora, nazwa szkoły/placówki, nazwisko i imię nauczyciela lub instruktora.
3. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (do pobrania niżej).

Przebieg konkursu:

- termin składania prac do 25.09.2015 r. na adres: GMINNY DOM KULTURY W CYCOWIE, UL. CHEŁMSKA 4, 21-070 CYCÓW, tel. 82 567 76 20,
- komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac,
- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy) w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III SP, uczniowie klas IV – VI SP, uczniowie gimnazjów,
- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
- organizatorzy nie odsyłają prac, odbiór prac do dnia 28.11.2015 r. Nieodebrane w terminie prace przechodzą na własność organizatora,
- nagrodzone i wyróżnione prace zostają na własność organizatora,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do udziału w wystawie pokonkursowej oraz bezpłatnego
ich wykorzystywania w celach popularyzatorskich.
- zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych autora w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich do celów związanych z organizacją konkursu oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac na potrzeby wydawnictw reklamowych oraz publikacji w prasie, telewizji i Internecie.
- udział uczestników konkursu, tj. laureatów, wyróżnionych, opiekunów, w imprezie podsumowującej wyniki konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem ich zgody na wykorzystanie wizerunku (podczas spotkania może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna).

 Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 9.10.2015 r. (piątek) w Gminnym Domu Kultury w Cycowie ul. Chełmska 4, na którą serdecznie zapraszamy.                                       

Karta zgłoszenia